1000+ आ की मात्रा के शब्द चित्र सहित – AA Ki Matra Wale Shabd

AA Ki Matra Wale Shabd: दोस्तो आज है आप सब के लिए आ की मात्रा वाले शब्द लाए हैं, यह आपके बच्चो के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा. इस पोस्ट में हमने आ की मात्रा वाले दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर के शब्द, चार अक्षर के शब्द और पांच अक्षर के शब्दों की एक लिस्ट आप सब के लिए लाए हैं.

आ की मात्रा वाले शब्द

अकड़ा जाला बाजरा
अख़बार झगड़ा जाल
अचार झरना बाजा
अनाज टमाटर बाज़ार
अनानास डरना बादल
अनार डरा बादशाह
अपना डाकघर बादाम
आगरा डाल बाल
आठ तबला बालक
आदत बाघ भगवान
आम तलवार भरना
आलस तसला भागना
आसपास ताकत भारत
आसमान ताजमहल मकान
इकतारा तारा मटका
इनाम दरबार मरना
उजाला दवाखाना मरा
उपहार दवात माता
कढ़ाई दाग मानव
कपड़ा दाता मामा
कमला दादा माया
सलमा दाना याद
कमाल दाम रचना
करना दाल राक्षस
काजल दावत राग
काम धनवान राजमा
काया धरा राजा
कार धागा रात
कारखाना नगमा राम
काला नहाया लता
बाज़ नाचना लहराना
खानदान नाटक शहनाई
खाना नाम शाम
गमला नाव शाल
गागर पकड़ा सजाना
गाजर पकवान सफलता
गाल पढाई समझदार
घबराना परखा समाचार
घमासान पहनाया समाज
घास पहलवान सरकार
चमगादड़ पहाड़ सवाल
चरखा पाठशाला सहायता
चाचा पाताल सागर
चालाक पायल साल
चावल पालक स्वाद
छाता पास हमला
छाया फहराना हलवा
जकड़ा फाटक हवलदार
जवान बजाना हवा
जवाब बढाई हाजमा
जाकर बदला हार
जागना बरखा बरसाया
जानवर आज राज
राजा हाथ कान दादा
चाचा पापा काला नाक
हाथ घास दात बात
दाना नारा रात बाबा
चादर रजाई दवाखाना दरवाजा
टमाटर आकाश शारदा नाना
छाता काका पहाड़ अखबार
मकान बाजार मामा सच्चा
माला मान पाताल बाप
जान जानवर हरा पत्ता
भरा सारा छात्र अपना
सभा खाली दान आधा
कपास बादल बाज भाषा
धरा चार मात्रा भारत
चावल रावन राम खाना
भला नया चरखा भाव
दया चाय ताप आटा
भाप राधा यात्रा पाप
नाग नाम आग बाल
नाला ताला राग खट्टा
काल चना सजा दाग
बड़ा पास जाल लाभ
चाल याद पाठशाला पाठ
गला आया कार गाना
दाम मजा आठ राख
लाल सात लाख खान
आप भाला साल छाया
नाच प्रजा आधार आज
पान ढाबा आशा चश्मा
झगड़ा गाँव धब्बा बादाम
डाकघर नाव ज्ञान आदत
कारखाना अचार जाप दाल
बाघ कपड़ा साथ करना
वाह काजल काया राक्षस
काम माता लहराना अनाज
ताजा तारा हारा नाचना
गाजर सफलता गाल इनाम
घमासान पायल हवलदार कमाल
मरना जवान धार समाचार
जागना धनवान वर्षा हलवा
बदला पालक बताशा समझदार
फहराना सहायता रचना नगमा
चमकना परखा रहना हार
दाता ताजमहल बाग़ जाना
माध्यम घड़ा समाज फाटक
शाल रखना पकाना सारा
वाचनालय   सपना हवा घबराना
गमला वाचन शाम भागना
काटना जहाज खारा धागा
पाना भगवान मानना मारना
Also Read This

दो अक्षर के आ की मात्रा वाले शब्द

काका काना काला कान
काघा काथा कपास कतार
काया काल काट कार
खाना काम काट कना
खान खाल खाला खाली
खाट खाली खट्टा खाद
गाना गाली गाद गाड़ी
गया गांव गान गाल
गाय गांधी गाना गला
घाटा घाम घाव घात
घास घाट घड़ा घाटी
घहाप घंटा घना घोड़ा
चाचा चना चाय चाड
चाम चाप चार चाभी
चाची चाही चाह चारु
चारा चालू चाट चाह
छाता छाव छाप छका
छड़ा छाया छाछ छाती
छात्र छात्रा छार छार
जान जाम जाना जाता
जाप जाड़ जाफ़ जार
जाग जाल जात जाय
झार झाल झाड़ झासा
झांसी झाव झाक झार
टाम टान टास टाटा
टॉस टाल टॉप टांग
टार टाप टाव टाक
ठाक ठान ठाल ठास
डाल डाक डांस डार
डाला डाब डाट डॉन
ढाक ढाल ढाप ढांड
तार ताम तास ताक
ताप ताज ताजा ताया
ताला तारा तोता तानी
थाप थान थाली थाना
दादा दारू दाना दाव
दया दास दाल दाह
दावा दारा दाग दान
दांत दाव दादी दादा
धोखा धका धान धार
धाम धाय धाक धावन
नाना नास नारी नार
नाक नाता नाटा नानी
नाहा नाम नया नाग
नाद नाव नाड नाफ़
पापा पाप पाल पास
पाक पासी पाक पाया
पका पान पानी पाप
फाई फाग फास फार
फाड़ फ़ाक फाव फाट
बाला बाबा बाबू बात
बारी बाई बाय बाकी
बॉस बाल बाजा बाग
भाड़ भाषा भाक भाव
भात भाट भावी भला
भाला भारी भाग भाक
माला माटी मामी मामा
मासी माना माल मास
माता माया मजा माड़
यार याक याद यान
राम रात रास राय
राग राक राव राजा
राजू रामु राका रात
वाई वान वाण वाला
वाह वाह वायु वास
शान शांत शादी शाम
शाया सात साथ सारी
साल साव साँप सारा
सास सभा सजा साका
हार हाथ हाल हाय
हाजी हाल हॉबी हाफ
हया हवा क्षार क्षार
चारा मारा धाम याक
घाट आन थाल थाना
यात्री घाव जाग पासा
गया छान रानी झाल
गांधी धान पिता राय
नाता घाटा पूरा धाय
घोड़ा कार झाड़ घात
बाजा दाह रास लंबा
बाण हाल दावा पाला
सोना लता तोता वार
थाप डाला लाला नानी
मरा आलू छाप जला
डाकू पाखी जाम राज्य
राणा टीका ध्यान जाट
चालू आम झांसा भाग
शिक्षा चाप लार मैना
डाब राज थाली माया
साग खाल दादी जाला
स्वाद बेटा घंटा डाक
झूठा किला खाट वायु
फाग नारी गाज चाट
बड़ा शान घड़ा युवा
लात कीड़ा यान बाद
गाय डाल डाट ताज
माल बला वाला गधा
छात्रा वाक्य तास
आग आठ आम आया
कला कान काल गाना
काका कार खाना चना
घास चला गला चार
चाचा दाग जला जान
छाता दाना जागा ताना
जाल दाम जाम तारा
डाल नाग ताजा थाल
ताला नाम दान दाल
धागा नाला नाक धान
पापा पाठ नाव नाना
बाण आन माल चाल
नाच गाज गधा सभा
राय ज्ञान खान चाय
गाय घड़ा चना भला
भाव जात बाग पाप
खारा सात लाख राख
पार पान बाजा बाघ
पाला नाल नान आधा
राधा मात्रा यात्रा छात्रा
आटा बाबा आशा नारा
चारा ढाबा काश लाभ
बात बाग बाम माला
मान भागा बाल राजा
लाल माता माथा राम
सात मामा मार शान
साफ़ याद लाया साग
हाथ हाल साथ हरा

तीन अक्षर के आ की मात्रा वाले शब्द

अनार अनाज अपना आसान
कागज़ आचार कलाम उधार
गमला एकता घायल कमरा
चमचा कमला चरखा चलना
जवाब गाजर जपना चावल
तबला घटना दमका चुनाव
जापान तालाश नाटक थामना
बादल थामना पकाया पकड़ा
बाहर भारत पायल पालन
राक्षस मटका बचाव भाषण
सबका वापस मकान महान
समता समझा रचना महान
सवाल सवार हमला सपना
राजमा सामना ताकत बाजरा
सम्मान झड़ना सरला उजाला
कप्तान फायदा बारात मटका
झरना धार्मिक जाकर सारस
गागर अधूरा पालकी घपला
खारहा झगड़ा कायम विशाल
तसला कारण हजार डरना
बालक राहुल सागर डाटना
अनार झलका प्रेरणा झापड़
किताबें नाराज पलटा डराना
पठार बढाई डाक्टर मानव
ज्ञापन पहला शासन सजाना
घायल अलसी जापान घटना
थापड़ कढ़ाई पपीता पहाड़
पकड़ा बराबर धमाल आराम
नाटक यादव पारस अकड़ा
तालाब दावत बनाना बजाना
जवाब कमला आलम हाजमा
धरना नहाया टाइम आदान
आलस हमला भरना नापना
समास कपड़ा खाकर आगरा
बगीचा बरखा भाजपा पढाई
तबला धारण प्रदान शायद
पढ़ना चालाक सावन पागल
टावर दवात जकड़ा सकता
नहाना वास्तव सवाल जवाब
कमरा कचड़ा कठरा करना
कसना काजल काटना कारण
कढ़ाई कसाई कमाई कहार
खाकर खजना खरहा खसरा
गमला गवार गाजर गागर
घटना घपला घसीटा घायल
चमका चमचा चरखा चरना
चाहिए चावल चादर चालक
चालाक चासनी चामुंडा चाकर
छापना छाजेड़ छांटना छावनी
जहान जहान जाकर जवाब
जावेद जापान जाकड़ा जापी
झलका झगड़ा झापड़ झड़ना
टावर टाबुक ठाकुर टाबुक
डांटना डागर डकार डरना
ताकत तारीख तादाद तमसा
थापड़ थायस थाकड़ थावक
दामाद दवाल दावक दवात
धाकड़ धामाल धार्मिक धारण
धरना धामाल धावन नायक
नापना नाश्ता नास्तिक नासिक
नामक नाराज नाटक नजात
पापड़ पागल पारस पाकर
पारण पहाड़ पहला पागल
पालक पायल पारस पाकर
पहाड़ पकाना पाताल पालना
फाड़ना फासला फाटक फायदा
बालक बामन बारिश बापूजी
बाबुजी बारिश बाजार बस्ता
भारत भाटिया भापक भाजन
मकान मालिक मामले मासिक
मकाऊ मारिक्ष मसान मारना
याराना यादव यात्रियों यावल
रावण रास्ता राघव रावत
रडार रामन राफेल रास्ता
वारिस वाटिका वाकई वाणिज्य
शामिल शायद शासन शास्त्र
साहब साहस सागर सातवें
सकता सपना सागर सजाव
हाइक हामिद हासिल हाडिन
हाबिल हाकिम हाविक हजार
हजाम हालत हाविम हाफिज

चार अक्षर के आ की मात्रा वाले शब्द

एकतारा पाठशाला मतवाला गऊशाला
भगवान आसमान दरबान बलवान
खानदान अखबार बनवास तलवार
आसपास आसमान खानदान मतवाला
जानवर दरवाज़ा समाचार ललकार
टमाटर आजकल आरक्षण बरसात
कारखाना सरकार पकवान अनानास

पांच अक्षर के आ की मात्रा वाले शब्द

अक्षरमाला अपनापन असफलता ताकतवर
अगरतला असमानता इलाहबाद थपथपाना
अमरनाथ असरदार चहचहाना नवभारत
खबरदार असाधारण जामनगर पहलवान
चमगादड़ चमकदार ताकतवर मनभावन
डगमगाना लापरवाह महानगर महाभारत
रचनाकार हमलावर महासागर वातावरण
Also Read

आ की मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्यों के उदाहरण

 1. राम खाना खा रहा है।
 2. गोविन्द गाँव जाएगा।
 3. सीता फल काट रही है।
 4. शेर जंगल का राजा है।
 5. हिरण भाग रहा है।
 6. रमेश ने बाल कटवाए है।
 7. झंडा लहरा रहा है।
 8. कागज का रंग लाल है।
 9. रहीम कार चलाता है।
 10. चावल के खेत लहरा रहे है।
 11. गाय चारा खा रही है।
 12. रमेश ने चादर ओढ़ रखी है।
 13. जवान देश की शान है।
 14. गीता आटा बिखेर रही है।
 15. उसका नाम सुरेश है।
 16. गणेश चाय पी रहा है।
 17. रात हो गई है।
 18. सुरेश मंदिर जाता है।
 19. मेरे गाँव में पहाड़ है।
 20. नदी में नाव तैर रही है।
 21. शेर की चाल बहुत तेज है।
 22. नवीन सुरेश से बड़ा है।
 23. लोग फसलें काट रहे है।
 24. गीता नाच रही है।
 25. यहां से यात्रा निकल रही है।
 26. मेरे गुरूजी के पास बहुत ज्ञान है।
 27. मेने उसकी सहायता की है।
 28. सड़क पर कार चल रही है।
 29. रमेश पाठ याद कर रहा है।
 30. मकान की छत गीली है।
 31. आज मैंने रामायण देखी।
 32. आज तापमान अधिक है।
 33. वह बहुत चालक है।
 34. बगीचा खिला हुआ है।
 35. भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए।
 36. वह माला धारण किये हुए थे।
 37. वह खाना खाकर आया है।
 38. सुरेश वापस बदला लेगा।
 39. वह मेरे से नाराज है।
 40. महाभारत बहुत अच्छी लगती है।
 41. आसमान नीला दिखाई देता है।
 42. हमें शिक्षा लेनी चाहिए।
 43. वह किला बहुत बड़ा है।
 44. वह डाकघर गया हुआ है।
 45. तालाब पानी से भरा है।
 46. वहां पर झरना बह रहा है।
 47. घाव बहुत गहरा है।
 48. आज का समाचार अच्छा है।
 49. आज वायु अच्छी चल रही है।
 50. उसकी रचना बहुत अच्छी है।
 51. राम घर जा रहा है।
 52. श्याम कहाँ जा रहा है।
 53. मेरे साथ घर चल।
 54. राम खाना खा रहा है।
 55. राजू गाँव जाएगा।
 56. सीता फल खा रही है।
 57. शेर जंगल का राजा है।
 58. गीदड़ भाग रहा है।
 59. मोहन ने बाल कटवाए है।
 60. देश का झंडा लहरा रहा है।
 61. कागज का सफ़ेद है।
 62. सोहन कार चलाता है।
 63. धान के खेत लहरा रहे है।
 64. भैस चारा खा रही है।
 65. राजेश ने चादर ओढ़ रखी है।
 66. देश का जवान देश की शान है।
 67. राधा आटा बिखेर रही है।
 68. हमारा नाम सुरेश है।
 69. सोनू चाय पी रहा है।
 70. अभी रात हो हुई है।
 71. सोहन कल मंदिर गया था।
 72. आज मेरे गाँव में मेला है।
 73. राधा नदी में तैर रही है।
 74. चीते की चाल बहुत तेज है।
 75. विकाश सुरेश से बड़ा है।
 76. सभी लोग फसलें काट रहे है।
 77. गीता और मोना नाच रही है।
 78. आज की यात्रा निकल रही है।
 79. मेरे गुरूजी के पास बहुत ज्ञान है।
 80. मैंने तुम्हारी सहायता की थी।
 81. इस सड़क पर कार चल रही है।
 82. वह खान बहुत अच्छा बना है।
 83. सुरेश वापस बदला गया है।
 84. वह आज उदास है।
 85. मुझे महाभारत बहुत अच्छी लगती है।
 86. हमेसा आसमान नीला दिखाई देता है।
 87. हम लोगो को शिक्षा लेनी चाहिए।
 88. लाल किला दिल्ली में है।
 89. मैं आपसे नफरत करता हु।

Conclusion

हमें उम्मीद है की आप सब को आज का यह पोस्ट आ की मात्रा के शब्द – AA Ki Matra Wale Shabd जरूर पसंद आए होंगे. यह आपके बच्चो के लिए उपयोगी भी साबित होगा.

Leave a Comment